• Thư Viện>>Cấp độ

Tên Cấp Độ
Biểu tượng
Điểm kinh nghiệm
Tính năng đạt được

Cấp độ Tân Thủ

Tân thủ cấp 1

 
0  
Tân thủ cấp 2
 
1000  
Tân thủ cấp 3
4000  

Cấp độ Đấu Thủ

Đấu thủ cấp 1
10000 Mở phòng trưởng quan
Đấu thủ cấp 2
 
20000  
Đấu thủ cấp 3
 
30000  
Đấu thủ cấp 4
42000  
Đấu thủ cấp 5
54000  
Đấu thủ cấp 6
64000  
Đấu thủ cấp 7
78000  
Đấu thủ cấp 8
92000  
Đấu thủ cấp 9
106000  
Cấp độ Chiến Binh
Chiến binh cấp 1
124000 Nhiệm vụ cường hoá máy 54
Chiến binh cấp 2
142000  
Chiến binh cấp 3
160000  
Chiến binh cấp 4
180000  
Chiến binh cấp 5
200000 Tạo Guild
Chiến binh cấp 6
220000  
Chiến binh cấp 7
245000  
Chiến binh cấp 8
270000  
Chiến binh cấp 9
 
295000  
Chiến binh cấp 10
325000  
Chiến binh cấp 11
355000  
Chiến binh cấp 12
 
385000  
Cấp độ Quán Quân
Quán quân cấp 1
 
430000  
Quán quân cấp 2
 
460000  
Quán quân cấp 3
 
490000  
Quán quân cấp 4
 
540000  
Quán quân cấp 5
 
590000  
Quán quân cấp 6
 
640000  
Quán quân cấp 7
 
700000  
Quán quân cấp 8
760000  
Quán quân cấp 9
820000  
Quán quân cấp 10
890000  
Quán quân cấp 11
 
960000  
Quán quân cấp 12
 
1030000  
Cấp độ Quyền Vương
Quyền vương cấp 1
1110000  
Quyền vương cấp 2
 
1190000  
Quyền vương cấp 3
1270000  
Quyền vương cấp 4
1360000  
Quyền vương cấp 5
1450000  
Quyền vương cấp 6
1540000  
Quyền vương cấp 7
1640000  
Quyền vương cấp 8
 
1740000  
Quyền vương cấp 9
1840000  
Cấp độ Anh Hùng
Anh hùng cấp 1
 
2000000  
Anh hùng cấp 2
 
2200000  
Anh hùng cấp 3
 
2400000  
Anh hùng cấp 4
 
2610000  
Anh hùng cấp 5
 
3000000  

Cấp độ Anh hùng đặc biệt

Anh hùng đặc biệt
 
Top 50% anh hùng  
Siêu anh hùng
 
Top 25% anh hùng  
Anh hùng thế giới
Top 10% anh hùng  
Anh hùng thiên hà
 
Top 10  
Anh hùng huyền thoại
Top 3  
 

 

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG