• Thư Viện>>Oracle

Giới thiệu

Amped Oracle là các máy quay trứng được đặt trong cửa hàng. Người chơi dùng Gold hoặc tiền cash (RM) để tham gia. Và người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được những vật phẩm tương ứng trong mỗi loại máy oracle. Tham gia quay trứng người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được những vật phẩm VIP không có bán trong cửa hàng. Và phí tham gia rất rẻ.
 

Hướng dẫn

1. Mở bản đồ thế giới để vào "Cửa hàng" 2. Vào cửa hàng đến các máy Amped oracle và chọn máy để click vào 3. Click vào máy Oracle. Nhấn x1 hoặc x5 để quay.
 
 

 

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG